Mijn werk wordt beïnvloed door de schoonheid van onverhuld verval en fragiele ontluiking.

Gefascineerd door de cycli van de natuur, transformeer ik rauwe materialen in vruchtbare vormen. In een wederkerig ontstaansproces laat ik ruimte aan de vormwil van de materie.


Woeste weerbarstigheid en wonderbaarlijke wendingen geven iedere sculptuur haar eigenheid.

De tactiele sculpturen worden letterlijk onder mijn handen geboren, nat en naakt.

Ik benoem ze als 'organische verwondering'.


1971: Geboren op Friese boerderij. Al vroeg geraakt en ontroerd door ervaringen als de ribbelige tong van een sabbelend kalf, een nest doodgeboren konijntjes, de zachte sikjes van de geit. Nauw verbonden met de cycli van geboorte, groei en vergankelijkheid. Verzameljaren van inkeer en reflectie.


1995: Diploma HBO-tuin+natuurtherapie, Hogeschool Utrecht. Gefascineerd geraakt door de sensopatische leeraspecten. Verwondering over de indringende manier waarop de natuur zich manifesteert en de uiteenlopende emoties die dat bij mensen kan oproepen. Bewustwording van het feit dat tastzin het enige zintuig is dat wederkerigheid in zich heeft. Aanraken betekent tegelijkertijd aangeraakt worden.


sinds 2000: Gestart met het vertalen van mijn rijkdom aan opgeslagen indrukken naar tastbaar werk. Samengebalde energie in doorwrochte vormen. Lijfelijk te ervaren, appellerend aan elementaire behoeften als koesteren en omhullen, naar binnen gaan en naar buiten treden. Mijn vroege verzameljaren tastbaar vormgegeven...


-------------------------------------------------------------------------------------------


My work is influenced by the beauty of raw decay and fragile burgeoning. Fascinated by the cycles of nature, I transform raw materials into fertile forms. In a reciprocal process of creation I leave space to the formal desire of the matter. Fierce unruliness and miraculous twists give each sculpture its individuality. The tactile sculptures are literally born under my hands, wet and naked. I label them as “organic wonder”.


1971: Born on a Frisian farm. At an early age touched and moved by the ribbed tongue of a

sucking calf, a litter of stillborn rabbits, soft goatees. Closely united with the cycles of birth, growth and perishability. Collecting years of inwardness and reflection.


1995: Certificate Higher Vocational Education garden+nature therapy, Hogeschool Utrecht. Fascinated by the sensopathic learning aspects. Amazed by the penetrating way in which nature manifests itself and the diverse emotions that can bring about in people. Growing consciousness of the fact that touch is the only sense that includes reciprocity. Touching implies being touched at the same time.


from 2000 onwards: beginning to translate my wealth of stored impressions into tangible work. Compressed energy in well-wrought forms. To be experienced bodily, appealing to elementary needs such as cherishing and enveloping, going inside and stepping outside. My early years of collecting tangibly shaped…
AUK RUSSCHEN
--> organische verwonderinghome.html